สมุดลงนามถวายพระพรออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช


เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


กำลังรอข้อมูล...