ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
อัคร เกิดจั่น
เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐    



ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Copyright by Department of Cultural Promotion
๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๔๗๐๐๑๓
Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th