ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ
บทอาศิรวาทถวายพระพรไชยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗


มหาฤกษ์มหาราชล้ำ ชุลีเฉลิม
บุญฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เสริม สิริแคว้น
ภูมิพลังแผ่นดินเผดิม ผดุงสุข
ขวัญทิพยไทยเทิดแม้น มิ่งฟ้ามาสมาน
โครงการกอปรเกิดถ้วน ทวีถวิล
สุหร่ายพระการุณย์ริน เลิศแล้ว
ประจำประจักษ์อาจิณ เจริญรัฐ
พูนเพิ่มเสริมสุขแผ้ว พิพัฒน์พร้อมภูมิไทย
มาลัยดอกไม้แก้ว กรองพจี
บูชิตฝ่าละอองธุลี พระบาทเจ้า
พนมพานพุ่มบายศรี สามิภักดิ์
ถวายพระพร ณ เกล้า กราบอ้างอธิษฐาน
บันดาลสวัสดิภาพพ้น โพยภัย
สยามชาติพิลาสพิไล แหล่งหล้า
ปวงประชาประชุมไชย ชนมพรรษ ยิ่งเทอญ
ร่มแผ่นดินแผ่นฟ้า ชื่นซ้องสมานฉันท์ ฯ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายสนธยา คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม

นายบุญเตือน ศรีวรพจน์
ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร : ประพันธ์