ขอให้ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วิจิตรา ขุนฤทธิ์
เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐    ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Copyright by Department of Cultural Promotion
๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๔๗๐๐๑๓
Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th