ข้า พระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยจงรักภักดีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้สมเด็จพระนางเจ้าสริริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางดรุณี บูชากุล
เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐    ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Copyright by Department of Cultural Promotion
๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๔๗๐๐๑๓
Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th